Conservació de les poblacions de gall fer més amenaçades de Catalunya

0 out of 5

Categoria:

Paisatges Vius

Product Description

INTRODUCCIÓ

El gall fer o gall de bosc és l’ocell més emblemàtic i espectacular dels boscos subalpins del Pirineu i Prepirineu, tant pel seu aspecte i mida com pel seu comportament.
Ocupa boscos preferentment madurs, generalment de coníferes, entre els 1000 i els 2300 metres d’altitud. Al llarg de l’any pot fer migracions altitudinals, en funció de la zona i la disponibilitat de recursos i de tranquil·litat.
Al Pirineu i Prepirineu hi habita la subespècie “Tetrao urogallus aquitanicus”, actualment en clara regressió, sobretot a les poblacions més perifèriques i meridionals de la seva àrea de distribució, on fins i tot s’estan observant extincions a escala local.
El Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya considera l’espècie com a vulnerable, és a dir, que corre el risc de passar a la categoria en perill d’extinció o, per la seva raresa, s’enfronta a un risc de desaparició a la natura.
Es tracta d’una espècie molt sensible a diversos factors. Aquesta amenaça multifactorial fa que sigui molt difícil gestionar l’espècie i prioritzar les accions a realitzar per a la seva conservació.

1. Molèsties humanes: la sobrefreqüentació cada vegada és més habitual als boscos de muntanya on viu el gall fer (raquetes, esquí de fons i de muntanya, bolets, senderisme, BTT…).
2. Gestió forestal inadequada: li cal una gestió encarada a promoure i conservar boscos madurs, amb sotabosc que li proporcioni fruit i refugi, amb brancada i arbres morts a terra, i obertura de petites clarianes.
3. Col·lisions: els filats ramaders comporten un risc per possibles col·lisions, sobretot els que no tenen cap tipus de senyalització i els d’espines. També les línies elèctriques i les infraestructures de les pistes d’esquí són un perill potencial.
4. Increment de depredadors i competidors: els darrers anys s’ha observat un increment de les poblacions d’algunes espècies carnívors, rapinyaires i també d’ungulats salvatges. No està encara clarament demostrada la relació directa d’aquest increment amb la davallada del gall fer, però sembla que podria ser un factor més a tenir en compte.

OBJECTIUS

1. Utilitzar la custòdia del territori com a eina de conservació del gall fer
2. Aconseguir una gestió forestal encaminada a la conservació del gall fer o, com a mínim, compatible amb els requeriments de l’espècie
3. Minimitzar els impactes de les activitats agroramaderes i de les activitats lúdiques d’hivern sobre el gall fer
4. Reduir la freqüentació humana i les molèsties que provoca a les zones sensibles per al gall fer

ACTUACIONS

1. Establir acords de custòdia preventius amb els propietaris de finques per tal d’evitar una gestió que vagi en detriment de la conservació del gall fer
2. Promoure la redacció o revisió de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal a les finques amb acord de custòdia tenint en compte els requeriments d’hàbitat del gall fer
3. Eliminar, substituir o senyalitzar filats ramaders, d’estacions d’esquí i de línies elèctriques per reduir les probabilitats de col·lisió del gall fer i d’altres espècies
4. Regular l’accés de vehicles motoritzats a zones amb gall
5. Revisar i promoure en cas necessari el canvi d’itineraris de raquetes per evitar les molèsties a les zones d’hivernada
6. Dissenyar una proposta d’itineraris de senderisme que evitin les zones sensibles
7. Realització d’una campanya de sensibilització ambiental: instal·lació de cartells informatius a zones sensibles, disseny i edició de tríptics, i realització de xerrades divulgatives
8. Organitzar jornades de voluntariat ambiental
9. Buscar finançament per la realització de les actuacions anteriors

Més informació del projecte
http://paisatgesvius.org/projectes/perifer

Accions concretes que es faran amb les aportacions recollides:
Les aportacions rebudes es destinaran a l’execució de les accions previstes al projecte, per tal d’actuar sobre els diferents factors que sembla que tenen un efecte negatiu sobre l’espècie i, així, intentar mantenir i si és possible millorar, l’estat de conservació de les poblacions més amenaçades de gall fer de Catalunya.

Retorn:
S’oferirà la possibilitat de participar en les jornades de voluntariat que organitzi Paisatges Vius, tant d’aquest projecte com de qualsevol altre de l’entitat, i se’ls mantindrà informats de les actuacions que es vagin realitzant.