Recuperació del poblament de tortuga de rierol (Mauremys leprosa) al riu Gaià

0 out of 5

Categoria:

Associació Mediambiental la Sinia

Product Description

OBJECTIUS DEL PROJECTE

1.-Recuperació, a partir de la reintroducció d’exemplars, del poblament de tortuga de rierol (Mauremys leprosa) en diversos punts d’interès de la conca fluvial del riu Gaià (Montferri, Querol etc.).
2.-Seguiment de la reintroducció a mitjançant radioseguiment (radiotraking).
3.-Millora d’hàbitats fluvials propicis per a l’establiment de l’espècie.
4.-Realització de campanyes de difusió de les actuacions. Educació ambiental per escoles. Voluntariat corporatiu per empreses. Voluntariat ambiental.

IMPORT QUE ES NECESSITA PEL PROJECTE
10.000€

ACCIONS CONCRETES QUE ES FARAN AMB LES APORTACIONS RECOLLIDES

Les aportacions obtingudes es destinaran integrament a l’ampliació i manteniment del “Programa de recuperació de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) al riu Gaià”. Aquest programa que l’Associació Mediambiental la Sínia impulsa des de l’any 2006, ha consolidant l’establiment de diversos nuclis poblacionals reproductors estables d’aquest queloni aquàtic autòcton al tram baix del riu Gaià, i pretén, amb el seu manteniment a llarg termini, la recuperació de l’espècie en el conjunt de la conca del riu. Les accions a realitzar es resumeixen en els següents punts:

1.- Adquisició i col·locació d’emissors de radioseguiment als exemplars seleccionats per a la reintroducció.
2.- Alliberament d’exemplars en les zones establertes.
3.- Seguiment a curt i mig termini, mitjançant radioseguiment (radiotracking) i altres metodologies d’estudi, de la reintroducció:

a) control de la mobilitat d’exemplars;
b) localització de zones d’establiment,
c) monitoratge de l’estat i condició dels exemplars alliberats;
d) control de postes etc.

4.- Millores d’hàbitats en aquells sectors on es demostri l’establiment de l’espècie després de la reintroducció:

a) revegetació de zones de ribera,
b) adequació de punts d’insolació
c) condicionament de zones de posta;
d) millora de l’accessibilitat a les riberes etc.

5.- Difusió de les actuacions:

a) educació ambiental per escoles.;
b) voluntariat corporatiu per empreses;
c) voluntariat ambiental;
d) edició de material divulgatiu etc.

QUINA RECOMPENSA/RETORN S’OFERIRÀ AL DONANT?

El donant podrà gaudir de diverses activitats que l’Associació Mediambiental la Sínia promourà en relació al programa de reintroducció:

1.- Notificació i invitació a la participació en els alliberaments.
2.- Notificació i invitació en les campanyes de seguiment.
3.- Creació de jornades de voluntariat corporatiu per empreses: sortides de camp on es realitzaran tasques associades al projecte (millora d’hàbitats, seguiment etc.). Difusió de la implicació de l’empresa en el projecte a través de les xarxes socials de l’entitat.
4.- Notificació i invitació en jornades de voluntariat ambiental vinculades al projecte.
5.- Notificació i invitació en jornades de voluntariat dirigides a la descoberta de la biodiversitat dels sistemes fluvials de muntanya baixa mediterrània.
6.- Apadrinament d’exemplars alliberats per a col·lectius i ens públics i privats.

L'ENTITAT

Associació Mediambiental la Sinia

Correu electrònic: biodiversitat@riugauia.cat
Telèfon: 610033923
Facebook: facebook.com/riugaia
Twitter: @GaiaVoluntariat

Entitat d’educació ambiental
Entitat de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori