El 2024 millora els incentius a les donacions i el mecenatge

L’1 de gener de 2024 va entrar en vigor el RDL 6/2023, de 19 de desembre i, amb ell, l’esperada modificació de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Gràcies a aquesta llei, s’apliquen noves mesures per incentivar fiscalment el mecenatge com a forma de finançament que permeti a les entitats no lucratives continuïn treballant en les activitats d’interès general que desenvolupen.

Aquesta llei aplica a les  fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública, com és el cas de la Xarxa per la Conservació de la Natura, receptora de les donacions als projectes de conservació presentats a Donant Ambiental. 

A partir de  2024

Deduccions de les donacions realitzades per persones físiques:

  • Augmenta de 35% a 40% el percentatge de deduccions de la quota de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) pels donatius, donacions i aportacions amb dret a deducció. 
  • S’amplia de 150 a 250 € la quantia del que es considera micromecenatge provinent de contribuents de l’IRPF, mantenint el percentatge de deduccions actual del 80% per a aquest tram de donatius.
  • Es redueix de quatre a tres anys el nombre d’anys que es tenen en compte per establir si una donació és recurrent, la qual cosa permet incrementar el percentatge de deducció pel tram de donatiu que supera els 150 euros. En cas de recurrència (donacions efectuades a una mateixa entitat per import igual o superior als de l’any anterior) el percentatge de deducció seria del 45% per aquest tram. 

Deduccions de les donacions realitzades per persones jurídiques:

  • Augmenta de 35% a 40 % el percentatge de deduccions de la quota de l’Impost sobre Societats i de l’Impost sobre la Renda de no residents pels donatius, donacions i aportacions amb dret a deducció. 
  • Es redueix de quatre a tres anys el nombre d’exercicis que es tenen en compte per establir si una donació és recurrent, la qual cosa permet incrementar el percentatge de deducció. En cas de recurrència (donacions efectuades a una mateixa entitat per import igual o superior als de l’any anterior) el percentatge de deducció passa del 40% al 50%. 
  • S’incrementa de 10 al 15% el límit ja existent per determinar la base de la deducció, que era del 10% de la base impositiva del període dels impostos de Societats o IRNR de la persona jurídica donant. Es conserva el dret d’aplicació d’aquella part que l’excedeixi fins als deu anys immediatament posteriors i successius.

A més, s’incorporen altres modificacions, com el reconeixement de les donacions en espècies, les donacions de serveis, i les cessions d’usos.

Es pot consultar més informació en la notícia publicada a Xarxanet.

Cal recordar que les desgravacions fiscals estatals es complementen amb les deduccions autonòmiques (tal com estableix la Llei 16/2008, de mesures fiscals i financeres, en el seu article 34).

Les persones físiques amb residència legal a Catalunya que facin donatius a les organitzacions inscrites al Registre d’Entitats de Medi Ambient podran deduir-se un 15% de la donació a la quota de la seva declaració de la renda. En aquest sentit, l’import de la deducció té com a límit màxim el 5% de la quota íntegra autonòmica.

Per entendre millor com es complementen les desgravacions fiscals estatals i autonòmiques us recomanem que consulteu el document explicatiu de les Desgravacions fiscals que tenim publicat a la web donantambiental.cat.

Si teniu dubtes sobre el funcionament de tot plegat podeu contactar-nos (Anna Subirana, asubirana@xcn.cat) i mirarem d’ajudar-vos.

Per entendre millor com es complementen les desgravacions fiscals estatals i autonòmiques us recomanem que consulteu el document explicatiu de les Desgravacions fiscals que publicat a la web donantambiental.cat.

Si teniu dubtes sobre el funcionament de tot plegat podeu contactar-nos (Anna Subirana, asubirana@xcn.cat) i mirarem d’ajudar-vos.